Podział majątku - Sosnowiec

Działająca w Sosnowcu Kancelaria prawna specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym związanych z podziałem majątku należącego do małżonków. Sam rozwód jest trudnym doświadczeniem dla obu stron. Podobne emocje budzi często także kwestia podziału majątku wspólnego małżonków. W sprawach dotyczących podziału majątku znacznym ułatwieniem jest pomoc doświadczonego adwokata, którego rolą jest zabezpieczenie interesu Klienta.

Adwokat może zaproponować stronom podział majątku w drodze umowy czy aktu notarialnego. W przypadku zawierania umowy o podział majątku, pomoc profesjonalisty przy ustalaniu jego zasad jest niezbędna. Umowa pomiędzy małżonkami może zostać zawarta w dowolnej formie. W przypadku jednak, gdy w skład wspólnego majątku wchodzi nieruchomości, konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Zawarcie umowy o podział majątku jest możliwe tylko wówczas, gdy strony są całkowicie zgodne, co do składników majątkowych oraz sposobu w jaki ma nastąpić podział, a także gdy nie zachodzi sprzeczność z prawem i zasadami współżycia społecznego. Koszt akt notarialnego (opłaty notarialnej) zależy od wartości dzielonego majątku. Umowny podział majątku wspólnego pozwala w znacznie krótszym czasie zamknąć kwestie majątkowe pomiędzy były małżonkami oraz zminimalizować związane z tym koszty.

Adwokat wykorzystując swoją znajomość przepisów oraz doświadczenie, będzie czuwał nad merytorycznym przebiegiem rozmów pomiędzy małżonkami. Pomoc profesjonalisty przy ustalaniu zasad podziału majątku pozwala uchronić stronę przed popełnieniem kosztowych błędów i wynikającymi z nich konsekwencjami prawnymi. Umowa o podział majątku może obejmować tylko część majątku wspólnego, ale powinna regulować także m.in. rozliczenie nakładów i wydatków z majątku wspólnego na majątki osobiste oraz kwestie związane ze spłatą osobistych długów każdego z małżonków z majątku wspólnego, pobranych pożytków lub innych przychodów.

W postępowaniu sądowym o podział majątku sąd może podzielić majątek wspólny na dwie równe części albo ustalić nierówne udziały małżonków w tym majątku. Ponadto sąd ma prawo obliczyć, jakie wydatki i nakłady zostały poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie.

Sądowy podział majątku wspólnego może polegać na:


  • fizycznym przydzieleniu konkretnych składników majątku byłym małżonkom,

  • określeniu wysokości dopłat, jeżeli istnieje różnica wartości składników majątku,

  • przyznaniu jednemu małżonkowi majątku i spłacie w związku z tym drugiego,

  • sprzedaży przedmiotów, które należą do majątku wspólnego i podzielenia uzyskanej kwoty między byłych małżonków w sposób proporcjonalny do wielkości udziałów w majątku wspólnym.

Kancelaria adwokacka adwokat Pauliny Leszczyńskiej z siedzibą w Sosnowcu zapewnia kompleksową obsługę prawną, której celem jest znalezienie najkorzystniejszego rozwiązania dla Klienta.