Alimenty - Sosnowiec

Alimenty są to obligatoryjne i regularne świadczenia, których celem jest dostarczanie środków potrzebnych do utrzymania oraz wychowania. Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W praktyce najczęściej spotyka się sprawy o alimenty rodziców wobec dzieci. Kancelaria adwokacka adwokat Pauliny Leszczyńskiej z siedzibą w Sosnowcu świadczy fachową pomoc w tym zakresie. Zajmujemy się sprawami o zasądzenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, podwyższenie lub obniżenie alimentów.

Alimenty na dziecko

Dziecku, które nie potrafi się samodzielnie utrzymać, przysługują alimenty. Obowiązek alimentacyjny (finansowy albo pieniężno-naturalny) ciąży na rodzicach. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dochody z majątku dziecka są wystarczające, aby pokryć koszty związanego z jego utrzymaniem i wychowaniem. Wysokość alimentów na dziecko ustalana jest indywidualnie i zależy przede wszystkim od możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica oraz od usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Sąd rozstrzygając o wysokości alimentów bierze pod uwagę zarobki rodziców, ale również w jakim zakresie dany rodzic sprawuje opiekę nad dzieckiem.

W sytuacji, gdy alimenty stanowią zbyt duże obciążenie dla rodziców, a dzieci są już pełnoletnie lub nie podejmują starań o to, aby się usamodzielnić finansowo, wówczas rodzice mogą wnosić o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Alimenty na małżonka

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami ma swoje uzasadnienie w istniejącym wcześniej stosunku małżeństwa. Zakres obowiązku alimentacyjnego pomiędzy były małżonkami uregulowany jest odmiennie w zależności od tego, jaki zapadł wyrok rozwodowy w zakresie winy za rozkład pożycia małżeńskiego.

W przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków, drugi może żądać alimentów, jeżeli na skutek rozwodu jego sytuacja finansowa uległa istotnemu pogorszeniu. Małżonka. W takiej sytuacji obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony czasowo, jednak wygasa w razie zawarcia przez małżonka uprawnionego do alimentów nowego małżeństwa.

Jeżeli rozwód odbył się bez orzekania o winie małżonków albo oboje małżonkowie zostali uznani za winnych rozkładu pożycia małżeńskiego, obowiązek alimentacyjny powstaje, gdy rozwiedziony małżonek żądający alimentów znajduje się w niedostatku. Stan niedostatku występuje wtedy, gdy rozwiedziony małżonek domagający się alimentów nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Zatem małżonek domagający się alimentów powinien najpierw w pełni wykorzystać wszystkie swoje możliwości ażeby zaspokoić swoje usprawiedliwione potrzeby. Obowiązek alimentacyjny wygasa w razie zawarcia przez uprawionego do alimentów nowego małżeństwa. Dodatkowo w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, obowiązek ten wygasa także z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, tj. od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Bardzo często proces alimentacyjny bywa skomplikowany. Osobą, która może pomóc w uzyskaniu świadczenia alimentacyjnego jest adwokat specjalizujący się w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Kancelaria adwokacka z Sosnowca zapewnia kompleksową pomoc prawą w przedmiocie alimentów (porady prawne, sporządzenie pozwu, reprezentacja strony w procesie sądowym). Adwokat Paulina Leszczyńska udzieli odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania i wątpliwości, jakie mogą powstać w tym zakresie.